28 Ιουν 2013

Οι συνεχόμενες δημαρχιακές αυθαιρεσίες εις βάρος των συμφερόντων του δήμου αναγκάζουν την κα Ρούλα Νάννου να του στείλει εξώδικο για τα αυτονόητα, να πράξει το καθήκον του!!

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Δημοτικής Συμβούλου και επικεφαλής Δημοτικής παράταξης του Δήμου Σαλαμίνας κας Ισιδώρας Νάννου, Μάνης 7, Σαλαμίνα.
ΠΡΟΣ
1)   Δήμαρχο Σαλαμίνας
2)   Διευθυντή και Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου.
-------------------------
    Όπως γνωρίζετε, οι εκμεταλλευτές των λατομείων κατά την πώληση των υλικών εισπράττουν και το υπέρ του Δήμου Ειδικό τέλος 5% επί της τιμής πώλησης, προκειμένου να το αποδώσουν στο Δήμο (άρθρ.19 ν.1428/84), κατά την ίδια έννοια που αποδίδουν το ΦΠΑ στη Δ.Ο.Υ.
    Κι ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 όλα έβαιναν καλώς και απέδιδε το τέλος με οίκοθεν βεβαίωση, έκτοτε η εταιρία «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕ» όχι μόνο δεν έχει αποδώσει ούτε ένα (1) ευρώ, αλλά ούτε καν έχει υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις στο Δήμο.
    Η αυθαίρετη παρακράτηση του τέλους και η μη απόδοσή του τη ανοχή της Δημ. Αρχής, συνιστά έμμεση χρηματοδότηση της εταιρίας από το Δήμο, η οποία είναι χαριστική και παράνομη. 
    Δέον ληφθεί υπόψη ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση όλων μας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η λατομική δραστηριότητα να έφθασε στο τέλος της, με συνέπεια να επέλθει ενδεχομένως και η λύση της εταιρίας, με ορατό τον κίνδυνο της ολικής απώλειας των εσόδων.
     Η πρότασή μου στη συνεδρίαση του ΔΣ της 19ης τρέχοντος για άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης καταψηφίσθηκε και πάλι, κι αντ΄ αυτής υπερψηφίστηκε η εισήγηση του Δημάρχου η οποία οδηγεί στις καλένδες αφού είναι έτσι διατυπωμένη ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί .
     Η προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια ούτε αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου, αλλά είναι καθήκον όλων μας, αιρετών και υπαλλήλων.
Οι συνδυασμένες διατάξεις του ΒΔ 24-9/20.10.58, ΒΔ 17/5-15/6/59, ΠΔ 774/80, ν.1882/90, ν.3463/06, ν.3852/10 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προσδιορίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο των υποχρεώσεων.
Όπως γνωρίζετε, η αδράνεια είσπραξης των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών, προσαυξήσεων και προστίμων οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων το Δήμο ή των Προϊσταμένων των Οικον/κών Υπηρεσιών, συνιστά αστικό, πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα.
    Οι καθόλα αγαπητοί Προϊστάμενοι των Οικ/κών Υπηρεσιών θα πρέπει να εκτελούν το καθήκον τους όπως αυτό προσδιορίζεται από το νόμο.
    Κανένας Δήμαρχος δεν είναι υπεράνω του νόμου και καμία διάταξη δεν επιβάλλει στον Υπάλληλο να εκτελεί προφορικές εντολές των πολιτικών προϊσταμένων, όταν αυτές εμφανώς αντίκεινται στο νόμο, άλλως, καθίσταται αλληλέγγυα συνυπεύθυνος.
  Ήδη, με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση βεβαίωσης του οφειλόμενου Ειδικού τέλους έτους 2010 & 2011, έχει επέλθει βλάβη στο Δήμο ποσού άνω των 43.000 ευρώ. 
Είναι δε απορίας άξιον γιατί δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί και τα αντίστοιχα τέλη έτους 2012 & 2013, η καθυστέρηση των οποίων θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη βλάβη στο Δήμο.
   Επίσης, προξενεί αλγεινή εντύπωση και συνιστά άνιση μεταχείριση το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τον μικρο-οφειλέτη που εφαρμόσατε το νόμο και του επιβάλατε πρόστιμο γιατί δεν απέδωσε το τέλος επί των πενιχρών εσόδων του μαγαζιού του, για τον μεγαλο-οφειλέτη που δεν απέδωσε το τέλος των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κανένα πρόστιμο δεν έχετε επιβάλλει, παραβαίνοντας κατάφωρα και ηθική και νόμο (άρθρ.19 παρ.2 ν.1080/80). Μήπως πρέπει να παραδειγματισθείτε από την περίπτωση των λατομείων στο Μαρκόπουλο, όπου ο Δήμος είχε επιβάλλει πρόστιμο ποσού ίσου με το ποσό της οφειλής;
   Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μου, να προβείτε στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων βεβαιωθέντων οφειλών της εταιρίας, ΟΥΔΕΝ έχετε πράξει.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΑΣ ΚΑΛΩ εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από σήμερα που λαμβάνετε γνώση με την κατάθεση της παρούσας στο Πρωτόκολλο του Δήμου, να μου γνωστοποιήσετε εγγράφως ότι έχετε προβεί στη :  
Α) λήψη των κατά νόμο αναγκαστικών μέτρων με κατάσχεση κινητών εις  χείρας του οφειλέτη είτε εις χείρας τρίτου και κατάσχεση ακινήτων για την είσπραξη όλων των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕ» που έχουν προκύψει από την μη απόδοση του παρακρατηθέντος Ειδικού τέλους έτους 2010 & 2011 ύψους 411.525,52 e συν τις νόμιμες προσαυξήσεις, το υποχρεωτικό πρόστιμο (άρθ.19 παρ.2 ν.1080/80) και τα υπέρ του Δήμου ανείσπρακτα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην εταιρία από κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες.
Β) λήψη των ασφαλιστικών μέτρων για την διασφάλιση του μη εισέτι βεβαιωθέντος Ειδικού τέλους έτους 2012 & 2013 καθώς και των διεκδικούμενων διαφυγόντων τελών περιόδου 2008-2013 που εκτιμώνται στο ποσό των 2.000.000e περίπου και για τα οποία τέλη σύσσωμο το ΔΣ και Δήμαρχος, συναποδέχθηκαν ότι είναι υπαρκτά.
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι, στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία θα αναγκασθώ να προσφύγω όπου δει, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση το συμφέρον του Δήμου.
Ο χρόνος είναι αρκετός για να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
Σαλαμίνα 27 Ιουνίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου