13 Ιαν 2015

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ!
Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ώρα 11.30  πμ στο VIENTO Café Bar (πρώην Flamingo), Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,θα πραγματοποιηθεί η ομιλία μου στη Σαλαμίνα.
ΔΕΝ θα έρθω να σας υποσχεθώ ρουσφέτια.
ΔΕΝ θα έρθω να σας πω ψέματα και μισόλογα.
ΘΑ ΕΡΘΩ να μιλήσουμε στα ίσια.
Θα είναι μεγάλη τιμή μου να παρευρεθείτε. Σας περιμένω όλους εκεί. Η Νέα Ελλάδα χρειάζεται Νέους Πολιτικούς.
ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 σχόλια:

 1. Ανώνυμος14/1/15, 10:21 μ.μ.

  ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΗΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΥΣ ΚΑΘΟΛΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος20/1/15, 11:43 μ.μ.

  Αριθμός απόφασης 432/2011

  2ον Ημερήσιας Διάταξης Θέμα
  Έγκριση προγράμματος οικονομικής αποκατάστασης Δήμου Σαλαμίνας

  Συνεχίζεται η Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και ο Πρόεδρος εισηγείται το
  θέµα που περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη και αφορά την «Έγκριση Προγράµµατος
  Οικονοµικής αποκατάστασης Δήµου Σαλαµίνας}).
  Στη συνέχεια υποβάλλει στο Σώµα την εισήγηση του Avτιδηµάρxoυ κ. Καπετανάκη Γρηγόρη
  που έχει ως εξής
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ
  Σύµφωνα µε Άρθρο 49 Νόµου 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66/11) «Καταπολέµηση της
  φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
  Υπουργείου Οικονοµικών, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφεροµένων το Διοικητικό Συµβούλιο
  (Δ.Σ.) του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) δύναται να ρυθµίζει εν γένει οφειλές
  από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια σε δήµους, πρώην κοινότητες ή στους καθολικούς
  διαδόχους τους, που προκύmουν από την εφαρµογή του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 81Α'), καθώς και
  στις περιφέρειες, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνοµολόγησης δανείων του άρθρου
  264 του ν.3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή που
  εντάσσονται στο ειδικό πρόγραµµα για την οικονοµική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του
  ίδιου νόµου.
  Η διάρκεια αποπληρωµής των οφειλών αυτών µπορεί να παρατείνεται µέχρι τα είκοσι πέντε
  έτη από την ηµεροµηνία της παρούσας ρύθµισης και µε λοιπούς ειδικότερους όρους και
  ειδικό κατά περίmωση επιτόκιο που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων. Οι κατά
  τα ανωτέρω οφειλές µπορούν να εξοφληθούν και µε συνοµολόγηση νέου δανείου από τό
  Τ.Π.Δ. µε διάρκεια µέχρι τα είκοσι πέντε έτη από τη συνοµολόγηση, µε ειδικότερους όρους και
  ειδικό κατά περίπτωση επιτόκιο που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π.Δ.,
  καθώς και από τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν.3870/201 Ο
  Κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ του Τ.Π.Δ βασικό δικαιολογητικό για την υπαγωγή στις
  ευνοϊκές ρυθµίσεις του Δήµου είναι η υποβολή του Προγράµµατος Οικονοµικής
  Αποκατάστασης» που αποτελεί µια αποτύπωση των οικονοµικών του Δήµου και αποδεικνύει
  την δυνατότητα του Δήµου να δηµιουργήσει πρωτογενές πλεόνασµα.
  Ειδικότερα στα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής είναι «Πρόγραµµα αποκατάστασης
  οικονοµικής λειτουργίας του Δήµου ή της Περιφέρειας εγκεκριµένο από την αρµόδια ελεγκτική
  αρχή ή το Δηµοτικό Συµβούλιο, µε έκθεση αξιολόγησης ορκωτών λογιστών, η οποία θα
  αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του Δήµου ή της Περιφέρειας όπως επίσης και
  την διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή του».
  Δεδοµένου της επίσης απόφασης του Δ.Σ του Τ.Π.Δ. να µην εξετάσει αιτήµατα πέραν της
  31/12/2011 αλλά και της χρονοβόρας διαδικασίας για την υπαγωγή στη ρύθµιση θεωρούµε
  επιβεβληµένη την εισαγωγή του θέµατος εκτάκτως στο Δηµοτικό Συµβούλιο ..
  Ο
  Αντιδήµαρχος Οικονοµικών-Διοίκησης&
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Γ ρηγόρης Καπετανάκης
  Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η κ. Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρα η οποία πρότεινε
  αναχρηµατοδότηση µε ένταξη του Δήµου στο πρόγραµµα εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 262 του Ν.3852/2010, ώστε να µην υπάρχει επιβάρυνση και να µην πληρωθούν τόκοι 6.000.000,00 €.
  Ακολουθεί διαλογική συζήτηση που µε λεmοµέρεια αναφέρεται στο αποµαγνητοφωνηµένο
  πρακτικό της Συνεδρίασης και το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω
  εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑ ΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Με ψήφους 18 υπέρ,
  Εγκρίνει το Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής λειτουργίας του Δήµου
  Σαλαµίνας για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσης.
  Μειοψήφησαν οι Δηµ. Σ/λοι κ.κ. Σοφράς Σπυρίδων και Παπαµιχαήλ-Διγενάκη
  Καλοµοίρα οι οποίοι καταψήφισαν το θέµα.
  Και οι κ.κ. Νάννου -Παπαθανασίου Ισιδώρα και Μπίλλιας Γεώργιος οι οποίοι
  τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της κ. Νάννου.
  Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
  Ακριβές Αντίγραφο
  Σαλαµίνα 16.12.2011
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
  ΝΙΚΟΣ KOΓlAΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή