30 Δεκ 2014

Λειτουργία “Δημοτικής Αγοράς” παραμονή πρωτοχρονιάς


 
Το σωματείο ντόπιων εμπόρων και παραγωγών Σαλαμίνας «Αγ. Φωτεινή» σας ενημερώνει ότι λόγω της αργίας  Της  Πρωτοχρονιάς , δεν Θα γίνει η Λαϊκή της Πέμπτης!
Αντιθέτως θα λειτουργήσει “Δημοτική Αγορά” την Τετάρτη το πρωΐ  31/12 στην παραλία της Κούλουρης στα “Αγάλματα” έναντι Εθνικής Τραπέζης, για την εξυπηρέτηση του κόσμου!....

1 σχόλιο:

 1. Ανώνυμος2/1/15, 10:50 π.μ.

  Άρθρο 36
  Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων
  1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και
  η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου
  από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από
  το ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α΄) όπως αυτός ισχύει, δεν
  υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών
  με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης
  ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωρο−
  ταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επι−
  κράτεια.
  Οι Έλληνες ή υπήκοοι κράτους−μέλους της Ε.Ε., που
  έχουν πτυχίο φαρμακοποιού και άδεια άσκησης επαγ−ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1221
  γέλματος δύνανται να ασκούν αυτό ελεύθερα κατά
  τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ
  138 Α΄).
  2. Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν το Σάβ−
  βατο και κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας
  και της Τετάρτης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι τεχνικές
  λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής. Κάθε φαρμακευτικός
  σύλλογος καταρτίζει ετησίως πίνακες υποχρεωτικής
  εφαρμογής διημέρευσης κατά τις μέρες των αργιών
  και διανυκτέρευσης καθημερινά των φαρμακείων της
  περιοχής ευθύνης του.
  3. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την
  ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια,
  καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους
  (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινο−
  τήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημο−
  τικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν
  υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτι−
  κές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο
  2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): Σε τοπικές ή δημοτικές
  κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπε−
  ται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στα όρια της
  Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας
  Θεσσαλονίκης όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
  Α΄) η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο κα−
  θορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων όπου αυτές
  δημιουργήθηκαν. Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση
  την τελευταία απογραφή.
  4. Σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν των πλησιέ−
  στερων άκρων της εξωτερικής κεντρικής πύλης νοσο−
  κομείων δυναμικότητας άνω των εκατόν πενήντα (150)
  κλινών επιτρέπεται η μεταφορά και ίδρυση επιπλέον
  φαρμακείων, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερ−
  βαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων κατά τη
  δημοσίευση του παρόντος.
  5. Ανά τρείς βοηθούς φαρμακείων που εργάζονται σε
  φαρμακεία, είναι υποχρεωτική η απασχόληση ενός (1)
  πτυχιούχου φαρμακοποιού με σύμβαση εξαρτημένης
  εργασία

  ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΝΥΝΤΕΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ !!!!!ΞΕΧΑΣΤΙΚΕ ΠΑΛΙ????????? ΓΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟ:::::::

  ΑπάντησηΔιαγραφή